Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini


Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 55. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21, 3/22, 14/22) načelnik Općine Vratišinec dana 10. siječnja 2023. godine objavljuje:


JAVNI POZIV


za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini


 


I. 


Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa svih korisnika Proračuna Općine Vratišinec.


U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.


Ukupno planirana vrijednost natječaja je 42.000,00 EUR.


Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 150,00 EUR po pojedinom projektu odnosno programu, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.000,00 EUR.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.


Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:


1. Kultura:


a. likovna djelatnost,


b. glazbena djelatnost,


c. glazbeno - scenska i plesna djelatnost,


d. kazališna djelatnost,


e. filmska i video djelatnost,


f. knjižna i nakladnička djelatnost,


g. nova medijska kultura,


h. znanstveno - istraživačka djelatnost,


i. program očuvanja tradicije i običaja,


j. program tradicionalnih manifestacija;


 


2. Tehnička kultura


3. Sport:


a. natjecanja,


b. sport i rekreacija građana,


c. rekreacija osoba s invaliditetom,


d. sport i rekreacija djece i mladeži i ostalo;


 


4. Sustav zaštite i spašavanja,


5. Zdravstvo i socijalna skrb:


a.       osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,


b.      zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,


c.       pomoć siromašnima,


d.      širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,


e.       unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,


f.       unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,


g.      unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,


h.      unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,


i.        program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,


j.        programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;


 


6. Drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Vratišinec.


II.


Pod korisnicima Proračuna Općine Vratišinec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:


1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,


2. Organizacije tehničke kulture,


3. Sportski klubovi i udruženja,


4. Udruženja građana,


5. Ostale udruge građana i pojedinci.


III.


Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta i programa su:


-          doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu


-          doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici


-          imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate


-          rad s djecom i mladima


-          imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa


-          imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa


IV.


Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata i programa su sljedeći:


-          da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija,


-          da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Vratišinec i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te promiču njen položaj i ugled


-          da ostvare najmanje 98 bodova prilikom ocjenjivanja od strane stručnog povjerenstva.


V.


Predlagatelji projekata i programa obvezni su dostaviti:


-          Prijavnica za sufinanciranje projekata/programa udruga s područja Općine Vratišinec


-          Obrazac Proračuna


-          Izjava o partnerstvu


-          Izjava o financiranju projekta


VI.


Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:


1.      Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:


-          moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa


-          nužni su za provođenje projekta/programa koji je predmet dodjele financijskih sredstva


-          trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog  upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti


-          troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju


-          troškovi potrošne robe


-          troškovi podugovaranja,


-          administrativni troškovi,


 


2.      Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:


-          dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,


-          dospjele kamate,


-          stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,


-          kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa


-          gubici na tečajnim razlikama


-          zajmovi trećim stranama.


VII.


Prijedlozi projekata i programa primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:


Općina Vratišinec


Dr. Vinka Žganca 2


40 316 Vratišinec 


 


uz naznaku Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini –„NE OTVARAJ“.


Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec.


Prijedlozi projekata i programa mogu se slati i elektroničkim putem na e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com. Prijedlozi obavezno moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe (skenirani dokument).


Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 10.02.2023. godine zaključno do 15 sati.


Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


VIII.


Projekte i programe nakon proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Imenovano Povjerenstvo će nakon proteka roka prijave najprije obaviti administrativnu provjeru prijava.


Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici ili pak su dostavljeni nakon propisanog roka.


Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obavještene pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke imenovanog Povjerenstva. Udruge koje dobe takvu obavijest mogu uložiti prigovor na odluku Povjerenstva i to Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec u roku od 8 dana od dama zaprimanja obavijesti.


Prilozi ovom Javnom pozivu su ogledni primjer ugovora kao i obrazac bodovanja.


Po konačnoj ocjeni  i odluci Povjerenstva, udruge čiji su projekti odabrani na ovom natječaju će s Općinom Vratišinec sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava u kojem će se detaljno definirati rokovi, postupak financiranja, provedbe i praćenja projekta.


IX.


Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.


Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.


Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona i mobitela:


-     040 866-966 / 099 2866 966


-     040 866-469 / 099 2866 469


ili na e-mail: opcinavratisinec@gmail.com


 


                                                                                                                      NAČELNIK:


                                                                                                                     Mihael Grbavec


 


 


KLASA: 402-07/23-01/01


URBROJ: 2109/19-02-23-01


Vratišinec, 10.01.2023.


Objavljeno: 10.1.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI