Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec, na neodređeno, puno radno vrijeme na radno mjesto: POMOĆNI RADNIK - Općina Vratišinec

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec, na neodređeno, puno radno vrijeme na radno mjesto: POMOĆNI RADNIK


KLASA: 112-02/24-01/02


URBROJ: 2109/19-03-24-1


Vratišinec, 20.03.2024.


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec, na neodređeno, puno radno vrijeme na radno mjesto:


1.      POMOĆNI RADNIK – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.


POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:


1.      niža stručna sprema ili osnovnoškolsko obrazovanje


2.      Stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove te nadzor i upute nadređenog službenika


3.      Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.


Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.


Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Vlastoručno potpisanoj prijavi potrebno je priložiti sljedeće dokumente:


-        životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci - email i/ili broj telefona koji će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka),


-        dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),


-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),


-        potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu),


-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),


-        vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.


Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe EU 2016/679.


Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/190, 84/21), člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.


Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


Na službenoj web stranici Općine Vratišinec (www.opcinavratisinec.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Vratišinec objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Prijave na javni natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici s naznakom » Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec – NE OTVARATI «


Dan objave natječaja se smatra dan objave u Narodnim novinama.


Općina Vratišinec zadržava pravo poništenja natječaja te ne odabrati niti jednog kandidata.


O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 


 


PROČELNICA:


Erna Treska Sorić, mag.oec., v.r.


Objavljeno: 20.3.2024.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI