Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Zaštita privatnosti i uvjeti korištenjaUVOD

Ova Pravila privatnosti (u nastavku teksta Pravila) utvrđuju način na koji Općina Vratišinec (u nastavku Općina) prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke ispitanika prilikom posjete službenoj web stranici ili kada nam iste dostavite na drugi način.

Općina Vratišinec posvećena je provođenju ovih Pravila te poštovanju obveza koje proizlaze iz UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta Opća uredba o zaštiti podataka) te drugih propisa iz datog područja. Molimo Vas da pročitate ova Pravila kako biste u potpunosti bili svjesni na koji način i zašto se Vaši osobni podaci koriste.

Osobni podaci ispitanika ne prikupljaju se pregledavanjem službene Internet stranice Općine, već isključivo kada nam ih Vi odlučite dostaviti. Općina prikuplja samo onoliko osobnih podataka koliko je to nužno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni.

Molimo Vas da ova Pravila povremeno provjerite s obzirom na moguće izmene koje će biti prikazane na web stranici.

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Općina Vratišinec voditelj je obrade osobnih podataka. Adresa Općine Vratišinec je:

Općina Vratišinec

Dr. Vinka Žganca 2

40316 Vratišinec

OIB: 01951413656

Tel.: 040/866-469, 866-966

E-mail: opcinavratisinec@gmail.com

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka Općine Vratišinec:

Službenik za zaštitu podataka

Adresa: Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec

Telefon: 040/866-966

Faks: 040/867-314

E-mail: procelnica.vratisinec@gmail.com

KAKO PRIKUPLJAMO I KORISTIMO OSOBNE PODATKE

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Oni ne uključuju podatke gdje je identitet skriven (anonimne podatke).
Općina Vratišinec prikuplja osobne podatke o ispitanicima kada ih ispitanici dostave tijekom izravne komunikacije sa službenicima Općine, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem web stranice i e-maila, te ih koristi u svrhu odgovora na postavljeni upit ili dostavu tražene informacije te za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz nadležnosti Općine po zahtjevu ispitanika.

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Općina Vratišinec prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju legitimne osnove bilo propisane u Uredbi, bilo u drugom pravu Unije ili pravu RH na koji upućuje Uredba, uključujući obvezu poštovanja pravnih obveza kojima podliježe Općina kao voditelj obrade, izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službenih ovlasti Općine te zaštitu ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. Općina može prikupljati i obrađivati osobne podatke i na temelju izričite privole ispitanika za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

U skladu sa zadaćom Općine koja je od javnog interesa, Općina objavljuje fotografije koje se slikaju na javnim skupovima i objavljuje ih na službenoj internet stranici u svrhu promocije rada Općine.

SIGURNOST I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Općine odgovorni su za poštovanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

Općina može dijeliti osobne podatke sa trećim stranama isključivo u slučajevima kada za to postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona te kada za obavljanje pojedinih poslova angažira drugu osobu kao izvršitelja obrade. Općina sa svim parterima i vanjskim suradnicima ugovara poštovanje prava i sloboda pojadinaca u vezi sa zaštitom osobnih podataka te tretiranje istih sukladno Zakonu.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci ispitanika čuvaju se onoliko dugo koliko je to nužno za svrhe za koje su prikupljeni, uključujući nužnost poštovanja zakonskih obveza.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

www.vratisinec.hr sadrži linkove za druge web stranice. Općina Vratišinec nije odgovorna za politiku i praksu privatnosti drugih web stranica. Savjetujemo Vam da prije dostavljanja Vaših osobnih podataka pročitate pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Ova Pravila odnose se isključivo na osobne podatke prikupljene od strane Općine Vratišinec putem ove web stranice.

ZAKONODAVNI OKVIR

 • Nacionalno zakonodavstvo

 • Ustav Republike Hrvatske (NN, 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.“

 • Zakon o provedbi Opće uredbe (NN 42/2018)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka (NN 4/2005)

 • Međunarodno zakonodavstvo:

Zaštita podataka je definirana sljedećim međunarodnim zakonima:

 • Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05)
 • Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05)
 • Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka
 • Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679

ZAKONSKA PRAVA ISPITANIKA

 1. Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo pristupa svim osobnim podacima koje Općina ima o njemu, zajedno sa informacijama o tome kako i zašto se osobni podaci obrađuju.

 1. Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ukoliko su neispravni ili zastarjeli.

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pod određenim uvjetima ispitanik ima pravo na brisanje njegovih osobnih podataka. Osobni podaci ispitanika mogu biti izbrisani samo ukoliko više nisu nužni za svrhu radi koje su prikupljeni i kada Općina nema niti jedan pravni osnov za njihovu obradu.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka ali samo kada:

 • je upitna njihova točnost
 • obrada nije zakonita, ali ispitanik ne želi da budu izbrisani
 • nisu više nužni za svrhe radi kojih su prikupljeni ali su potrebni iz razloga postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ukoliko je koristio pravo prigovora na obradu te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelji obrade ispitanikove razloge
 1. Pravo na prijenos podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega a koje je dostavio Općini, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

 1. Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku, u skladu s člankom 6. stavkm 1. točkom (e). U tom slučaju Općina više ne smije obrađivati osobne podatke ispitanika, osim radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka Općine Vratišinec na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec ili putem e - maila: procelnica.vratisinec@gmail.com

Imate pravo podnijeti prigovor hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). azop@azop.hr .

U nastavku slijede obrasci zahtjeva za ostvarivanje zakonskih prava ispitanika:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI